• <<< Terug

Uitgave boekje Boerinnenbond 75 jaar

75 Jaar Boerinnenbond / KVO St. Barbara

Voorwoord.

Door het bestuur van de KVO is aan Heemschut Sint Huybert gevraagd of wij medewerking wilden verlenen bij het samenstellen van een jubileumboek.

Voor Heemschut een uitdaging die we graag aannamen. De Boerinnenbond/KVO heeft nagenoeg alle notulen en verslagen bewaard. Zij beschikken over een behoorlijk aantal foto’s. Ook Heemschut beschikt over een aantal, voornamelijk, oude foto’s.

Dus materiaal voldoende om van een vereniging die veel heeft betekend voor de Sint Hubertse gemeenschap, een verhaal te maken. Een verhaal dat bij ouderen weer herinneringen oproept en wat jongeren zal verbazen over alles wat in die 75 jaar is verwezenlijkt of tot stand gekomen.

Waarom werden in de jaren dertig van de vorige eeuw boerinnenbonden opgericht?

De meeste boerinnen hadden niet meer dan lagere school gehad. De maatschappij had een lage dunk over de boerin terwijl zij toch met haar man een bedrijf voerde en vaak ook nog een groot gezin bestuurde. De boerin op haar beurt keek enorm op tegen de middenstand en de plaatselijke elite.

De eerste landbouwhuishoudschool in Sint Anthonis werd opgericht 1930. Op deze school, maar ook door plaatselijke cursussen, werd in snel tempo geleerd hoe men moest koken, het geslachte varken conserveren, groenten wecken, kleding maken en herstellen. Veel aandacht werd besteed aan hygiëne in het gezin, maar ook bij het melken.

De oprichting van de Boerinnenbonden heeft enorm bijgedragen aan de ontwikkeling en het zelfbewustzijn van de plattelandsvrouwen.

Met dank aan Anna-Marie voor de aangeleverde informatie en aan iedereen die foto’s ter beschikking hebben gesteld.

Sint Hubert, oktober 2012.

Heemschut Sint Huybert,

Toon Egelmeers

Martien Strijbosch

Thea Arts-v.d.Cruijsen

Woord van de voorzitter.

Als voorzitter van de KVO is het voor mij een eer om enkele woorden aan het boek te mogen toevoegen.

Aanleiding voor het boek is het 75-jarig bestaan van de vereniging. In samenwerking met Heemschut Sint Huybert is dit boek tot stand gekomen. Ik durf dan ook te stellen dat het boek een mooi product is geworden.

Zoals je kunt lezen is de KVO, vroeger Boerinnenbond, altijd een actieve vereniging geweest die veel heeft toegevoegd aan de leefbaarheid voor de vrouwen van Sint Hubert.

Bij het doornemen van alle jaarverslagen stond ik versteld van de hoeveelheid en de variatie aan activiteiten die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. Ook in de huidige tijd is het organiseren van wokshops en bijeenkomsten een van de belangrijke onderwerpen van de KVO Het doel dat bij de oprichting is gesteld, het verbreden van kennis en vaardigheden van de plattelandsvrouw, is daarbij in al die jaren tot stand gebleven.

Ik wens jullie veel leesplezier in deze bloemlezing van activiteiten van 75 jaar

Boerinnenbond /KVO.

Voorzitter: Anna-Marie Verberk.

Oprichting.

Op 29 november 1937 vindt in de zaal van J. van der Steijn (nu woonhuis van familie van Grunsven, Kerkpad 7) de oprichtingsvergadering plaats.

De vergadering wordt geleid door Bert Derks, voorzitter van de Boerenbond Sint Hubert.

Op deze vergadering zijn o.a. aanwezig pastoor Jacobs, Jan Albers, erevoorzitter van de Boerenbond en de inspectrice van de Boerinnenbond Mej. Hoenselaar.

Mej. Hoenselaar geeft een duidelijke uiteenzetting van het doel, het streven en de werkwijze van de Boerinnenbond. Het hoofddoel is, om door het organisatieleven samen sterk te zijn, terwijl door die organisatie de ontwikkeling van de leden in allerlei opzichten bevorderd kan worden.

In de taal van nu zou men zeggen: “Werken aan de emancipatie van de plattelandsvrouwen.”

Als we in de notulen lezen dat door het bestuur van de Boerenbond wordt gediscuteerd over de contributie dan is duidelijk dat de oprichting is voorbereid door de toenmalige boerenbond.

De contributie wordt vastgesteld op f. 1,25 per jaar voor het 1e gezinslid en f. 0,25 voor de volgende gezinsleden. Voor dit bedrag ontvangt men ook het blad de R.K. Boerin.

Deze bedragen lijken nu belachelijk, maar afgezet tegen de lonen en het huishoudgeld van toen, komen deze cijfers in een ander daglicht. Een oude boerin vertelde mij ooit dat in die tijd f. 2,50 huishoudgeld in de week heel gewoon was. De meeste gezinnen geven thans tussen de € 75,00 en € 150,00 uit per week.

Ook voor het nieuwe bestuur doet de Boerenbond een voordracht, tot uitdrukking gebracht door de pastoor. Uiteraard wordt hierover wel gestemd.

De volgende personen worden gekozen: wed. Verlinden-Wientjes, mevr. Jordens-v. Duijnhoven, mevr. Jenniskens-Willems, M. Graat, D. v.d. Bungelaar, M. Lamers en Cl. v. Casteren.

De bestuursfuncties worden verdeeld als volgt: Mina Lamers voorzitster, Clare v. Casteren secretaresse. M. Graat penningmeesteres, wed. Verlinden-Wientjes, mevr. Jordens-v.Duijnhoven, mevr. Jenniskens-Willems en D.v.d. Bungelaar leden. Opvallend is dat voorzitter, secretaris en penningmeester allen jonge vrouwen zijn.

Ook wordt besloten om nog deze winter een slachtcursus te organiseren.

Aan het einde van de vergadering wordt het lied gezongen: “Wien Neerlands bloed door de aderen vloeit”.

Dit is een korte samenvatting van de oprichtingsvergadering.

Men ging gestaag verder.

Twee maanden later op 19 januari 1938 komt men weer bijeen. In deze vergadering wordt besloten een slacht- en een kookcursus te organiseren.

Mej. Hoenselaar zet het doel van de cursussen uiteen. Hierna houdt zij een lezing met film over het doel van de organisatie. Zij wijst op de onderlinge samenwerking tussen bestuur en leden. Vergaderingen moeten naast gezellig, ook nuttig zijn. De vrouw speelt een belangrijke rol in de maatschappij. De opvoeding van het nageslacht komt vooral op haar neer. De taak van boerin, vrouw en moeder wordt niet ineens verkregen maar vraagt jaren van voorbereiding. De film die vertoond is, wordt als volgt omschreven; mooi en getuigt van frisse, gezonde en enthousiaste opleving van het boerenbedrijf.

De geestelijke adviseur pastoor Jacobs vraagt om elke dag tot Pasen met 8 leden naar de

H. Mis te gaan en daar de Boerinnenbond te vertegenwoordigen. Het wordt geen verplichting maar een verantwoordelijke daad genoemd.

Op verzoek van de voorzitter van de Boerenbond wordt het Wilhelmus gezongen op het toekomstige koningskind (de aanstaande geboorte van Beatrix.)

De leden die deelnemen aan een retraite krijgen 50 cent reductie.

In 1938 wordt ook de Reidansclub op gericht. In de vergadering van 14 december 1938 geven ze hun eerste optreden.

Meester Jac. Jonge is bereid de leiding van de zangclub op zich te nemen.


Deelneemsters slachtcursus

1e rij: Marietje Rutten, Nel Peters, Annie van Dommelen, Dina van den Broek, Dina Derks, Annie Nooijen, Marietje Driessen, Marie Verlinden, Nellie Linders.

2e rij het bestuur: mevr. Driessen-Albers, mevr. van Dommelen-v. Dommelen, Rika van den Broek, Marie Linders en Hilda v.d.Wijst uit Wilbertoord.

Het dorp Wilbertoord bestond nog niet, wel had men al een eigen school. De mensen die er woonden hoorden deels bij de parochie Mill en deels bij de parochie Sint Hubert.

Er wordt meerdere keren per jaar vergaderd. In iedere vergadering worden door de zangvereniging meerdere liederen gezongen. Ook is in bijna alle vergadering een spreker o.a. over de H. Lidwina van Schiedam, door de directeur Miedema van de zuivelfabriek in Mill. Hij nodigt de boerinnen uit in om groepjes van 8-10 personen een excursie naar de fabriek te maken. In een volgende vergadering spreekt iemand over “Levensblijheid.” De geestelijk adviseur Rector Smulders geeft een lezing en roemt de boerenstand voor hun trouw aan het geloof.

Naast de zangvereniging brengt ook de reidansclub enkele nummers naar voren.

Volgens de notulen wordt in 1939 tweemaal vergaderd in de soldatenkantine. Door de mobilisatie wordt de beschikbare zaal schijnbaar ook gebruikt als soldatenkantine.

Er wordt een moedercursus georganiseerd voor moeders en aanstaande moeders.

Ir. Van Laarhoven geeft een lezing over kalveren en jongvee-opfok.

Op 14 april 1940 wordt weer vergaderd, enkele weken voor de inval van de Duitsers (10 mei 1940). Er wordt voorgesteld een cursus ziekenverzorging door een dokter of verpleegster. Zij kunnen dan aangeven welke hulpmiddelen men bij het Wit Gele Kruis kan krijgen en hoe deze te gebruiken.

Kapelaan Custers over het geloofsbehoud. Hij waarschuwt voor de zedelijke gevaren en hij doet een beroep op de jonge meisjes zich degelijk te gedragen!

Op de volgende vergadering geeft Mej. Engering een lezing over de geschiedenis van Boxmeer, over de familie Bergh, de Carmelieten, H. Bloed en de Boxmeerse Vaart.

Er komt een kookcursus en een kaascursus. De naaiclub oud/nieuw maakt van oude kleren en van nieuwe stof, kleren voor de armen.

We zijn dan inmiddels in de Tweede Wereldoorlog beland. Opvallend wordt hierover met geen woord gerept. In een volgende vergadering vertelt Mej. Hoenselaar hoe men zuinig met de was kan omgaan. Zij raadt het gebruik van leropaan aan als voorwasmiddel.

De aftredende secretaresse heeft een recept om zeep te maken bemachtigd en zorgt er voor dat elk gezin dit recept ontvangt.

De zangvereniging Dorpstemmen splitst zich af van de Boerinnenbond. Van de toneeluitvoeringen, die zij geven, mogen ze de winst zelf houden. De leden van de zangvereniging moeten wel lid zijn van de Boerinnenbond.

De heer Claassens geeft een lezing over de teelt van groenten en het belang van het eten van groenten voor de vitaminevoorziening. We schrijven dan 10 juli 1941.

Op bevel van de bezetter worden bijna alle verenigingen verboden.

Verder na de Tweede Wereldoorlog.

Op 20 april 1945 komt men weer bij elkaar in het schoolgebouw. Waarschijnlijk worden beide zalen in Sint Hubert dan nog voor bewoning gebruikt.

Zoals eerder zijn ook nu de geestelijk adviseur pastoor Brekelmans, Bert Derks voorzitter van de Boerenbond en Jac. Jonge dirigent van het dameskoor aanwezig. Pastoor Jacobs, oprichter en 1e geestelijk adviseur, wordt herdacht, hij is in 1941 overleden.

Het gehele bestuur is aftredend. In het nieuwe bestuur worden gekozen: Mina Lamers en Marie Linders, Rika van den Broek en mevr. v. Dommelen- v. Dommelen en mevr. Driessen-Albers.

Het dameskoor brengt weer enkele nummers ten gehore waarbij ook een Engels lied. Het koor oogst hiermee veel applaus.

Dorpsstemmen in 1947 gefotografeerd op de trouwdag van Nel Vloet.

1e rij: Chris Gerrits, Dientje Verbruggen, Mientje Willems, Rieky Wijnen, Hannie Vloet, Wil Theunissen, Toos Graat, Miet Driessen.

2e rij: Nelly Abels, Corrie Bus, Annie v.d. Hark, Mariet Derks, Tina Vloet.

3e rij: Dina Wijnen, Marie Wijnen, An van Dommelen, An Verlinden, Miet Bus, Stina Nooijen, Nel Peters, Truus van de Steijn, Miet Verlinden, Dina Derks, Dora v.d.Broek, Miet Lange, Miet v.d.Hark, Tonny Theunissen.

Er is een leidstercursus voor de reidansclub.

Ook wordt besloten dat een aantal jonge boerinnen de kerk poetsen.

Op bijna alle volgende vergaderingen is er een spreker, vaak een priester, het geloof speelt dan nog steeds een zeer belangrijke rol.

Maar ook andere zaken komen naar voren, zoals een lezing over rundertuberculose. Na de Tweede Wereldoorlog kwam runder-tb op grote schaal voor. Deze ziekte kon overgaan op de mens. In Sint Hubert waren toen ook mensen besmet. Ook wordt er een film getoond over machinaal melken.

Ook in die tijd, speelt het werk van het Katholiek Thuisfront. Correspondentie en kleine pakketjes voor onze jongens in Indonesië, om aan te geven dat wij hen niet vergeten.

Ook hieraan werkt de Boerinnenbond mee.

Het Katholiek Thuisfront.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw groeide de Boerinnenbond sterk. Er waren toen meer dan 50 boerengezinnen. Vaak waren moeder en dochter(s) lid van de Boerinnenbond.

De Boerinnenbond geeft mede een aanzet voor de komst van de kleuterschool.

In 1955 vormen de Jonge Boerinnen een eigen sectie binnen de vereniging, gepaard met de oprichting van de Sportclub van Jonge Boerinnen.

Samen met de Sportclub van de Jonge Boeren worden de sportdagen georganiseerd. Manifestaties waar de ganse jeugd naar toe trekt.

Oud gezegde: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Jonge Boerinnen uit Sint Hubert in actie.

Later gaan Jonge Boerinnen en Jonge Boeren op in Katholieke Plattelandsjongeren. Afgekort K.P.J. Hiervan kunnen ook niet-agrarische jongeren lid worden.

Door de Jonge Boerinnen en Jonge Boeren worden uitwisselingen georganiseerd, met andere afdelingen buiten de kring. Heel vaak ontstonden hieruit nieuwe relaties. Een gezonde zaak.

Een van de vele excursies


Op excursie bij de Gruijter in Den Bosch 1959. Zittend v.l.n.r.: Bets Hesen, Mientje Daverveld, Nel Cuppen, Ria Nooijen, Rieky Abels, Petra Cuppen en Annie Nabuurs. Staande 1e rij: Dina Derks, Dina Wijnen, mevr. Abels-v. Kuppeveld, Drika v.d. Broek, Dina Gerrits Mariet Egelmeers-Vloet, Pieta Graat, Rika v.d. Broek, Mina Vloet-Michiels, Nel Kerkhof-Lamers, mevr. v.d. Cruijsen en excursieleidster.

2e rij: Nel Peters, Marie Wijnen, ?, Mina Cuppen-v. Casteren, ? , Tonny Peters-Verstraten, Fien Abels, mevr. Peters-Theunissen, Drika Hendriks-Willems, Cor v.d. Oever-Lange, Vloet-Olieslagers, Dina v.d. Broek, Truus Lange-de Kleijne, Dora Gerrits-van Tienen, Mien Lange-Nabuurs, Dora Bus-van Dijk.

3e rij: excursieleidster, Marietje Jozephs, Mien Manders, Nolda Nabuurs-Reijnders, Ant Wientjens-Willems, Mina Vloet-v. Vonderen, Drika Verbruggen-Jozephs, Marie Martens-v. Kempen. Kaat v. Els-v.d. Hei, Anna Cuppen-Loeffen, Toos Driessen-Loeffen, Nella Daverveld-Arts v.d.Zanden, Dina Dekkers-Jacobs.

Van Boerinnenbond naar Katholieke Vrouwen Organisatie afgekort KVO

Op 25 mei 1967 wordt de Boerinnenbond omgevormd tot KVO. De reden hiertoe waren divers. Steeds meer boeren stoppen met hun bedrijf en blijven geen lid van de Boerenbond.

Steeds meer vrouwen trouwen met een niet-agrariër. De oude standen; boeren, middenstand en arbeiders verdwijnen langzaam. Van de nieuwe KVO kunnen alle vrouwen lid worden.

De Boerinnenbond werd aanvankelijk, zowel provinciaal als plaatselijk financieel gesteund door de N.C.B. uit Tilburg, als door de plaatselijke Boerenbonden. Met de sterk krimpende boerenstand wilde men hier ook van af.

Oude wijsheden: Oost West, Thuis Best!

Leven en laten leven!

Van ruilen komt huilen!

Jubilea.

Op 29 november 1963 viert de Boerinnenbond haar 25 jarig bestaan. Degenen die 25 jaar lid zijn worden speciaal gehuldigd.

Bij elk jubileum hoort een H. Mis voor de levende en overleden leden.

25 Jaar lid van de Boerinnenbond.

Zittend v.l.n.r.: Lange-Verhoeven, Peters-Willems, Nabuurs-Gerrits, Derks-Wijnen, pastoor v.d. Linden, Pieta Graat, van Kempen-Cornelissen, Driessen-Albers, Pluk-Adams en Manders-v. Dijk. Staande: Mien Verbruggen, Hendriks-Willems, van Els-v.d. Heij, Wientjens-Willems, Daverveld-Arts v.d.Zanden, Maria Wijnen, Gerrits-v. Tienen, Martens-v. Kempen, Rongen-Peters, Vloet-v. Vonderen, van de Oever-Lange, van den Hark-Willems, Vloet-Linders, Gerrits-Gerrits, Wijnen-v.d.Hark, Peeters-Verbruggen, Cuppen-v. Casteren, Marie v.d. Cruijsen, Dina Gerrits, Hermens-Vogelzangs en Martha v.d. Broek.

Bij het 40-jarig jubileum op 29 november 1978 worden 14 leden gehuldigd die 25 jaar lid zijn en 9 leden die 40 jaar lid zijn.

40 Jaar lid van de K.V.O. Zittend: Mien Verbruggen, Kaat van Els-v.d.Heij, Pieta Daverveld- Arts v.d. Zanden, Pieta Graat. Staand: Marie Vloet-Linders, Marie Martens-v. Kempen, Dora Gerrits-v. Tienen, Corrie van den Oever-Lange en Ant Wientjens-Willems.

Het gouden jubileum wordt gevierd op 29 november 1988 met een Eucharistieviering, een receptie en een feestavond op 30 november.


Steeds v.l.n.r.

1e rij: Elly Hartjens-Wientjens, Coby Polman-Peters, Annie Derks-v.d. Oever, Mientje Relou-de Kleijn, Annemie v.d. Wijst-, Hanny van de Oever-Hendriks, Riky Reintjes-Fleuren,

Jeanne Manders en Tiny Hendriks-Vloet.

2e rij:Door Hartjens-Wientjens, Christien Henst-Jilissen, Mariet Egelmeers-Vloet, Pieta Graat, Mien Verbruggen, pastoor Theo v.d. Linden, Gonny Peeters-Willems, Toos Vloet-Jenniskens en Dina Hendriks-Hartjens.

3e rij: Bets Verbruggen-v.d.Burgt, Petra Wijnen, Tonnie Dekkers-Theunissen, Riet v.d.Berg- de Groot, Sjaan Vloet-Selten, Gina Verhoeven-Peters, Riek Linders-Wilms,

Bets v.Diepenbeek-v.d.Wiel, An v.d.Linden-v. Dijk, Corrie Abels-v.d. Heijden, Miet Abels-v.d. Linden, Truus Lange-de Kleijne, Ella Vermeulen-v. Kemenade en Mien Manders.

4e rij: Pieta Vloet-v. Eerdt, mevr.Verkuijl, Toos Driessen-Loeffen, Anna Verlinden-Fransen, Truus Emons-v. Schijndel, Nellie Derks-v. Lieshout, Jo Manders-Hermans, Odilia Klomp-Schuurmans, Thea Arts-v.d. Cruijsen, Leentje van Dijk-v.d. Linden, Dora Peters-Nooijen, Gonnie Nooijen-Selten en Riek Vloet-Selten.

5e rij: Jeanne Henst-Albers, Ria Daverveld-Benneheij, Ine v.d .Wiel-Franken, Hanna Siroo-Arts, Corrie Vervoort-v. Dijk, Thea Rongen-Vrolijks, Riek v. Dommelen-Vloet, Mientje Cornelissen, Pia v.d. Hark-Thijssen, Ria Vloet-Hopman, Wilma Vloet-v.d. Steeg en

Dora Driessen-Verdijk.

70-jarig bestaan.

Bij het 70-jarig bestaan werd een foto gemaakt door Theo Peters voor De Gelderlander.

Zittend v.l.n.r.: Gerrie Lenkens, Jo Manders, Coby Polman, Mien Manders, Truus Emons, Maria Peters, Annemie van Zwam, Marion Bulkens, Riek Vloet-Selten, Mia Vloet-Peeters en Sjaan Vloet-Selten.

Staand v.l.n.r.: Claar Cuppen, Annie Derks, Ine v.d. Wiel, Bets v. Diepenbeek, Ria Konings, Gonny Peeters, Angelie Thoonen, Door Hartjens, Mientje Relou, Toos Vloet, Dinie v.Tienen, Janny Verwei, Sjaan v.d.Hark, Leentje v. Dijk, Elly Hartjens, Pastor Ad Bogers, Nelly Strijbosch en Anna-Marie Verberk.

Enkele mooie gezegden uit het nieuwe jaarprogramma:

Het leven is een geschenk, maar we krijgen het niet cadeau!

Geniet van het leven, benut het leven.

Het vliegt voorbij, het duurt maar even!

Wie bestuurden de Boerinnenbond, later KVO St. Barbara.

Hoewel ieder bestuurslid vaak een eigen taak heeft en een eigen inbreng willen we ons beperken tot voorzitters en secretarissen.

Voorzitter

Mina Lamers 1938-1947

Rika v.d. Broek 1947-1950

Maria Wijnen 1951-1953

An Peters 1953-1955

Pieta Graat 1955-1974

Pieta Vloet-v. Eerdt 1974-1982

Hanna Siroo-Arts 1982-1985

Gonny Peeters-Willems 1985-1991

Toos Vloet-Jenniskens 1991-1998

Coby Polman-Peters 1998-2000

Anna-Marie Verberk Nabuurs 2000- heden

Secretaris
Clare v. Casteren 1938-1941

Marie Linders 1941-1950

Gina Peters 1950-1951

An Peters 1951-1953

Gina Peters 1953-1955

Pieta Vloet-v. Eerdt 1955-1960

Sjaan Peeters 1960-1965

Mimi Jenniskens- Daverveld 1965-1967

Mevr. Abels-v. Kuppeveld 1968-1970

notuliste is dan Sjaan Vloet-Selten

Annie v.d. Hark-Stroeken 1971-1973

Ria Nabuurs-Hol 1973-1974

Chr.Henst-Jilissen 1974-1977

Mevr. Huisman 1977-1979

Mariet Egelmeers-Vloet 1979-1988

Coby Polman-Peters 1989-1998

Anna-Marie Verberk-Nabuurs 1998-2000

Nelly Strijbosch v.d. Bungelaar 2000-2005

Marion Bulkens-Toonen 2000-2010

Gerrie Lenkens-v. Summeren 2010-heden

Ontspanningsleidsters.

Rond 1970 komen voor het eerst de ontspanningsleidsters in beeld. Het niet meer weg te denken duo Coby en Door (Coby Polman-Peters en Door Hartjens-Wientjens) heeft door de jaren heen in, samenwerking met vele anderen, gezorgd voor sfeer en gezelligheid op de vergaderingen.

Vaak hebben we kunnen lachen om hun sketches, typetjes, overgoten met veel humor.

Zij waren het ook die aftredende bestuursleden op een creatieve en leuke manier in het zonnetje zetten.


Hier wordt Coby zelf in het zonnetje gezet met een Koninklijke Onderscheiding.

Volksdansclub.

Opgericht in 1938, toen nog reidansclub genoemd. Bijna verbazingwekkend dat deze club zich steeds heeft weten te handhaven. Lof aan de leiding Elly en Thea.


De Volksdansclub in 2000. 1e rij: Ria Vloet, Riek Vloet, Mientje Relou en Thea Rongen.

2e rij: Truus Emons, Door Hartjens, Riky Reintjes, Door Hendriks, Maria Peters,

Dina Hendriks, Elly Hartjens, Tiny Hendriks, Gonny Peeters en Annie Derks.

Wat deed de Boerinnenbond / KVO door de jaren heen?

Cursussen en activiteiten.

Slachtcursus en zuivelcursus in 1938.

Retraite 1938

Oprichting zangvereniging Dorpstemmen in 1938.

Oprichting Reidansclub 1938, men moest beschikken over witte gummieschoentjes, gymschoenen zeggen we nu. De club bestaat nog steeds, nu als Volksdansclub.

Moedercursus voor moeders en aanstaande moeders 1938.

Naaiclub voor de armen 1939. Van oude kleren nieuwe maken. De gemaakte kleren gingen via de secretaris naar de wijkverpleegkundige naar de armen.

Zieken verzorging in 1940.

Kaascursus 1940 werd gegeven in Wanroij.

Kookcursus 1940.

Breicursus 1945.

Godsdienstcursus 1945.

Bloemen en groenteteelt 1945.

Gebakcursus 1946.

Kleutercursus 1948 opvoeding van kleuters.

Tafeldekken en dienen 1948.

Knipcursus 1948.

Pluimveecursus 1948.

Ontwikkelingscursus 1949.

Boerinnenleergang 1950. Zeer brede cursus in kringverband gegeven. Geslaagden kregen een insigne.

Medewerking aan het Culturele Comité 1951.

Sinterklaas en Kerstgebak maken 1951.

Handwerkcursus 1951.

Sociaal godsdienstige cursus voor jongeren m/j 1951.

Lezing rundertuberculose 1952. Toen heel actueel. Rundertuberculose is overdraagbaar op de mens.

Verdiepingsdag 1952.

Matrassencursus 1952. Nu rijden we even naar Beter-Bed.

Tricot verstellen 1953.

Demonstratieles witlof 1953.

Vormingslessen 1953.

Leesclubje 1953.

Tuintjeswedstrijd 1955.

Ter inleiding in het volle leven 1955.

Hoe kleed ik me smaakvol 1955.

Wellevendheid en omgangsvormen 1956.

Verwerken van tomaten 1956.

Een hartig hapje bij de borrel 1956.

Bloemschikken 1957.

Landbouwhuishoudcursus 1957.

Naaicursus 1957.

Fijne keuken 1958.

Liefde en huwelijk, liefde en vriendschap 1958.

Warme hapjes bij de broodmaaltijd 1959.

Lichaamsverzorging 1959.

Kamerplantenwedstrijd 1960.

Bakcursus 1960.

Opknappen van herenkleding 1960.

Kookcursus voor mannen 1960. Mannenemancipatie!

Fotowedstrijd: hobby 1961.

Verdiepingsdag 1962.

E.H.B.O. – cursus 1963.

Eiergerechten 1963.

Reparaties in de huishouding 1968.

Sociale scholingscursus 1968.

Gasten ontvangen 1968.

Cursus variatie met brood 1969.

Zwemcursus 1969.

Beter bewegen 1970.

Cursus ontspanningsleiding 1970. Ook al eerder gegeven.

Boerinnenbrevet 1970. Cursus heeft betrekking op agrarisch ondernemen met o.a. financiering en boekhouding.

Gemeentepolitiek 1972.

Grillen, fonduen en champignons verwerken 1975.

Agrarische huishoudelijke vormingscursus 1975.

Volksdanscursus 1975. Ook al eerder gegeven.

Macramé cursus 1977.

Indische gerechten 1977.

Koud buffet 1977.

Verkeersavond 1977.

Handwerkcursus 1977.

Cursus pech onderweg 1980.

Kalveropfokcursus 1980.

Cursus praten en luisteren. 1981.

Poppen maken 1981.

Verwerken van bloemen uit eigen tuin 1983.

Yogacursus 1983.

Cursus Varkenshouderij 1983.

Schilderen Hindelopen1983.

Patronen lezen van haken en breien 1983.

Klusjes opknappen 1984.

Poffers maken 1984.

Typecursus 1984.

Borduren 1985.

Veeverloskunde 1985.

Applicatiecursus voor programmabegeleidsters 1986.

Cursus wij en de maatschappij. 1986.

Cursus schoonschrijven; kalligrafie 1986.

Computercursus 1987.

Vrouw en arbeid 1987.

Hartige taarten 1988.

Kaderbesturen 1988.

Cursus Engels 1989.

Kerstkaarten maken 1989.

Cursus Duits.

Fimoklei 1990.

Zijdebloemen maken 1990.

Pergamano 1991.

Zijde schilderen 1993.

Samen afslanken 1993.

Grimeren 1994.

Zandschilderen 1994.

Kennis van elektriciteit 1994.

Clowntjes maken 1994.

Pottenbakken 1994.

Theezakjes vouwen 1996.

Quilten 1996.

Paasstukjes maken 1997.

Zelfverdediging 1997.

Werken met berkentakken 1997.

Boekbinden 1999.

Kransen versieren 1999,

Nieuwe Nederlandse spelling 1999.

Groendecoratie 1999.

Opfriscursus 1999.

Bloempotmannetjes 2000.

Betonschilderen 2000.

Beren Verleren 2000.

Windlicht van gaas 2000.

Kinder E.H.B.O. 2001.

Werken met lood 2001.

Dakpannen versieren 2001.

Mos-strohoorn 2001.

Ovenschotels 2002.

Spiegel in lood 2002.

Levensbeschouwing en welzijn 2003.

Jurk in beton 2003.

Warm en koud buffet 2003.

Iris vouwen 2003.

Schminken van kinderen 2004.

Lezing gevangenis Maashegge 2005.

Lezing over Ismakogie 2005.

Lezing over Pieterpad 2005.

Lezing Stichting de Hulphond 2006.

Lezing Coöp. Huisartsendienst Nijmegen 2007.

De ambulancedienst, hoe werkt die.2007.

Oude gewoontes en gebruiken bij geboorten en trouwen rond 1900. In 2007.

70-jarig bestaan KVO met optreden van Pimpernel. 2007.

Kookdemonstratie door Luuk Verschuren 2008.

Tuinontwerpen door Oxalis 2008.

Het bakkersvak vroeger. 2008.

Tapasgerechtjes met Renee van Vonderen 2008.

Slapen kun je leren. Ria van Dijk van Thuiszorg Pantein 2009.

Werken in Kenia door dr. P. de Wildt 2009.

Kunst verteld door Thijs van Hulsbeek 2010.

Excursie paprikateler Delpeut 2010.

Waarom mannen niet kunnen luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen door dhr. Gallé.

Fietstochten naar De kersenboom, Boertel en de Heksenboom 2010.

Wandelen in de bossen bij Bronlaak. Blote voetenwandeling Elsendorp 2010.

Lezing wat is heemkunde 2010.

Rondleiding Viasana Mill 2011.

Bezoek verwendag ROC Nijmegen 2011.

Deelname Int.Volksdansfeest Mill 2011.

Reis Lourdes, Fatima en Compostella enkele deelnemers uit Sint Hubert 2011

De Cocon. Een huis met een lach en een traan 2011.

Voetpedicure 2012.

Voorbereiding 75-jarig bestaan 2012.

Wat deed de Boerinnenbond/KVO St. Barbara nog meer ?

Elk jaar wordt er een keurig jaarprogramma gemaakt.

Vrijwel elk jaar werden enkele lezingen gegeven over een actueel onderwerp. Men maakte diverse excursies naar totaal verschillende bedrijven, men maakte busreizen o.a. de Fabiolatuinen in Brussel, en men organiseerde fietstochten.

Jaarlijks houdt men Moederdagviering, later wordt dit Mariaviering genoemd.

Elk jaar houdt men een Kerstviering.

Men ging naar bedevaartplaatsen zoals Ommel, Handel en Katwijk.

Men zorgde dat vrouwen zich konden ontspannen in Spel en Yoga.

Men poetste de kerk en parochiezaaltje.

Men verleende hand- en spandiensten bij het gouden jubileum van Boerenbond en Boerenleenbank, bij de opening van De Jachthoorn en bij de regionale Oogstdankvieringen.

Werkte mee aan de Culturele dagen van de kring Cuijk.

Haast je wanneer je tijd hebt, dan heb je tijd wanneer je haast hebt!

(motto van een oud-bestuurslid)

Het huidige bestuur.

Anna-Marie Verberk-Nabuurs voorzitter.

Gerrie Lenkens-v. Summeren secretaris.

Janny Verwei penningmeester.

Mia Vloet-Peeters lid.

Vacature.

Pastor Ad Bogers geestelijk adviseur.

Programmabegeleidster: Door Hartjens.

Tevens contactpersoon kerkpoetsen.

Programmabegeleidster: Cobie Polman.

Programmabegeleidster: Angelie Thoonen.

Contactpersoon koperpoetsen: Toos Vloet.

Volksdansleidster: Elly Hartjens.

Volksdansleidster: Thea Rongen.


Vlag van de K.V.O. kring Cuijk.

Slotconclusie en hoe verder in de toekomst.

In de afgelopen 75 jaar heeft de Boerinnenbond/KVO St. Barbara een grote bijdrage geleverd in de emancipatie van de plattelandsvrouwen. Zij heeft bijgedragen aan zelfstandigheid, aan algemene ontwikkeling en kennisverrijking op velerlei gebied. Zij heeft aangezet tot samenwerking en saamhorigheid. Zij heeft gezorgd voor cultuur, sport en ontspanning.

Wat doen we voor de toekomst? Laten we de toekomst uit handen glippen, zoals al op veel plaatsen is gebeurd?

Of zetten we samen onze schouders er onder om de vereniging te laten voortbestaan. Wat verdwenen is krijgt men heel moeilijk weer terug. Onderlinge saamhorigheid, zeker in een klein dorp, is van levensbelang. In veel kleine dorpen is de school al verdwenen, de kerk staat op het punt te verdwijnen. Veel clubs kampen met ledentekort.

De KVO, of hoe de vereniging straks ook mag heten, is nu nog een gezonde vereniging. Lid zijn van een vereniging is niet vrijblijvend. Door de individualisering is men vaak geneigd om dan te gaan wanneer het goed uitkomt. De vereniging dat zijn we: “Samen met zijn allen!”

Om de vereniging gezond te houden is het nodig dat het bestuur op tijd vernieuwt. De meeste van u zijn best in staat om gedurende een of twee periodes deel te nemen in het bestuur. Nieuwe mensen hebben ook weer nieuwe ideeën.

Meebesturen vraagt inzet, maar het geeft ook inzicht en voldoening. Kritiek zal men altijd voor lief moeten nemen. Iedereen kent het gezegde: “De beste stuurlui staan aan wal”.

Leden van de jubilerende vereniging: “Samen de schouders er onder en op naar het 100-jarig bestaan!”

R.K. Boerinnenbond / KVO St. Barbara
1937 – 2012

Reacties zijn gesloten.