• <<< Terug

Eierbond

ST. HUBERT. Donderdag 23 Jan. werd in de zaal van den heer J. v. d. Steijn de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van den Eierbond. Nadat de voorzitter de vergadering met den christelijken groet heeft geopend leest de secretaris de notulen voor der vorige algemeene vergadering, welke worden goedgekeurd.
Hierna wordt verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar, waaraan we ‘”t volgende  ontleenen.
In 1929 werden totaal geleverd 2266 kisten, eieren, bevattende 1.123514 eieren, wegende 65975.25 K.G., waarvoor werd uitbetaald de som van f72.254.44.  In 1928 werden geleverd 948027 eieren voor  de  som van f57548.90.
De gemiddelde prijs per K.G. was f 1.09½ terwijl per 100 stuks gemiddeld werd uitbetaald f6.43. Voor 1 K.G. was gemiddeld noodig  17 eieren.
De reserve was gestegen tot f 1100, waarom besloten werd op den inventaris van `t  fokstation extra af te schrijven nog f270.
De aftredende bestuursleden, de heeren C. Driessen en J. Verheijen werden bij acclamatie herkozen.  Voorts werd besloten bij de Boerenleenbank een crediet aan te vragen van f2000.
Medegedeeld werd, dat de prijs der broedeieren van ‘t fokstation zal bedragen 2 cents boven den martkprijs naar boven afgerond, met een minimumprijs van 8 cent. Hierna zou door den heer de Ponti controleur van de C.R.E. de film van genoemde instelling vertoond worden. Jammer genoeg echter kon door een defect aan het toestel het programma niet  geheel worden afgewerkt.

Reacties zijn gesloten.