• <<< Terug

H. Cecilla

St. Hubert, 14 Nov. Woensdag en Donderdag vierde bet zangkoor, als alle jaren het feest van de H. Cecilla. Dit jaar echter werd het meer feestelijk gevierd. De heer P. Willems, oud hoofd der School en organist, vierde hier voor de zestigste maal dit feest mee, zeker eene zeldzame gebeurtenis, die men niet ongemerkt kon laten voorbijgaan. Toen de jubilaris in de feestzaal was aangekomen, werd een op gewekt lang zal hij leven aangeheven. Daarna hield de heer G. Putters, hoofd der School alhier, in welgekozen woorden’ een toespraak tot den feesteling. Spreker getuigde daar hij den Jubilaris nog slechts korte jaren kende, dat hij aanvankelljk geaarzeld had, deze toespraak te houden, maar gedachtig de spreuk, zoo jeugd, 100 ouderdom, had hij met plezier zijne toezegging gedaan. Het was hem eene aangename taak, in herinnering te brengen de 60 jaren, welke de heer Willems met den meesten ijver en toewijding had gewijd aan de opluistering der kerkelijke plechtigheden, tot eer van God en Zijne Kerk. Voor de zestige maal had hij dezen morgen het Loquebar aangeheven, voor de zestigste maal ook zou hij vandaag aanzitten aan den feestdisch Verder bracht preker in herinnering, hoe hij bijna 50 jaren lang als hoofd der School met allen ijver en met de meeste vrucht had gewijd aan het onderwijs en de opvoeding der St. Hubertsche jeugd.
Nu kunnen wij U niet het loon geven voor al dat werken, want dat kan God alleen, toch willen wij als bewijs van erkentelijkheid en opdat deze dag U steeds als eene aangename herinnering moge bijblijven, U een klein geschenk aanbieden. Hierna werd den jubilaris het geschenk aangeboden. Deze, verrast door deze eerbewijzen, dankte, zichtbaar aangedaan, den spreker en alle leden van het zangkoor voor de eer hem aangedaan, en sprak den wensch uit, dat zij hem zouden volgen, dit wil zeggen, dat ook zij eenmaal den dag zouden mogen beleven, voor de zestigste maal het Cecilafeest te vieren. Hierna werd door de leden van het zangkoor, onder directie van den heer A. Derks, op verdienstelijke wijze een 4 stemmige cantate uitgevoerd ter eere van den jubilaris.
Dat de beer Willems, die thans 83 jaren telt, en nog dagelijks trouw op zijn post is, om het orgel te bespelen, nog vele jaren getuige moge zijn van het Ceciliafeest.

Reacties zijn gesloten.