• <<< Terug

Ons Genoegen behaalde eerste prijs

Hubertus ruiters promoveerden van lichte naar zware klasse
Hef afgelopen jaar is ons dorp niet van ernstige schokken gespaard gebleven. Vooral het zo plotseling overlijden van Pasfoor. Brekelmans bracht ons dorp in diepe rouw. Toch zullen we even de voornaamste punten over het afgelopen jaar aantippen. Hef jaar begon met een zeer gestaagde uitvoering van het Dameskoor „Dorpsstemmen”, met medewerking van de Gemengde Toneelvereniging „Genesius” uit Horst met „Leon tientje, Isodoor en de Pastoor zal herinneren. Zondag 9 Januari
zette Zwart-Geel het nieuwe jaar in met een 3—1 zege op SES Langenboom.
Ook dit jaar was de Grote Boerendag op 14 Jan. een succes. Liefst 8 vergaderingen werden die dag gehouden met 2 spreekbeurten, n.l. door lr. Slits en lr. Franken. Op 16 Jan. namen 9 leden der fanfare „Ons Genoegen” deel aan het
solisten-concours te St. Oedenrode en met succes; 8 leden
behaalden in diverse afdelingen de eerste prijs en een tweede prijs.
PLAATSELIJK LEVEN
17 Jan. vierde het gouden paar van Berlicum—v. d. Kant op feestelijke wijze zijn gouden huwelijksfeest. De eerste maand werd besloten met een prachtig winterconcert der fanfare „Ons Genoegen” op 22 en 23 Jan.
Op 3 Febr. hield de RKJB een leerzame jaarvergadering in de zaal Verbruggen. Door drie leden der RKJB werden spreekbeurten gehouden en, H. Driessen nam afscheid als voorzitter. Als nieuwe voorzitter werd gekozen Coos Langen.
10 Febr. was Jan Theunissen 25 jaar werkzaam aan de Coóp. Zuivelfabriek St. Willebrord, welke dag voor hem beslist niet onopgemerkt voorbij ging. Namens het personeel werd hem een prachtig rijwiel aangeboden. 20 Febr. had een officieel afscheidsfeest plaats van Pater Vloet. Deze maand werd besloten met een jaarvergadering van de „Hubertus Ruiters”.
1 Maart: eindexamen Tuinbouwcursus, welke was gegeven door het hoofd der school M. Peters en Jan Kroef uit Haps. Alle leerlingen slaagden. Op 2 Maart werd het prachtige cadeau van de parochianen, welk cadeau zij de pastoor bij zijn zilveren priesterfeest aangeboden hadden, n.l. een doopvont, geplaatst en Paas-Zaterdag officieel ingewijd. Op 15 Maart hield de Fok- en Contrölevereniging een zeer goed bezochte jaarvergadering. De Missietentoonstelling ten bate -van Pater Vloet was voor de missienaaikring een mooi succes. Er waren vele prachtige kledingstukken afgeleverd.
Op 3 Mei vierde Mej. v. d. Cruijsen het feit, dat zij 25 jaar in dienst was bij de familie van Kempen, Op die dag werd ook de tweede torenklok, geschonken door de familie Arn. Albers, officieel in gebruik genomen. Een stem door de radio uit de West. Op 19 Mei sprak onze dorpsgenoot Frans van Tienen vanuit West-Indië zijn familie en kennissen toe. Pastoor Brekelmans die inmiddels ziek geworden
was, werd op 24 Mei voor de eerste maal naar het ziekenhuis te Veghel overgebracht. Zondag 26 Mei was dé dag voor de Hubertus Ruiters. Ze promoveerden door hun successen naar de middelklasse. Op 11 Juni werd de gerepatrieerde soldaat H. Abels gehuldigd. Weer een ambtsjubileum. E. Veldpaus herdacht het feit, dat hij 25 jaar in dienst was bij de Coop. Zuivelfabriek „St. Willebrord. Ook voor onze wethouder ging deze niet onopgemerkt voorbij.
Op 16 Juni trok de jaarlijkse dorp. De dag daarop werd Luitenant Verbruggen met militaire eer herbegraven.
„ONS GENOEGEN”
Fanfare „Ons Genoegen” behaalde» op 2 Juli te Vierlingsbeek in de afdeling uitmuntendheid de eerste prijs. Des avonds werden zij op hartelijke wijze verwelkomd. Ook de tweede gerepatrieerde soldaat P. Schraven werd op 30 Juli gehuldigd.
De maand Aug. was weer voor de „Hubertus Ruiters”. Op 24 Aug. werden zij te Boxtel als enige ruiters uit het land van Cuijk uitverkoren om Nederland te vertegenwoordigen op het internationaal concours te Eindhoven. En op 28 Aug, werden zij daar reserve-kampioen. Op die dag werd St. Hubert door een noodweer getroffen. Groet schade werd aangericht aan het lichtnet en vele vruchtbomen moesten het ontgelden.
In de volgende maand begon het weer met een prachtig succes der Hubertus Ruiters. Zij besloten het seizoen door te promoveren naar de zware klasse.
Op 18 Sept. werd Pastoor Brekelmans voor de tweede maal naar het ziekenhuis overgebracht. In Oct. waren het de R.K. Boerenbond en de RKJB, die een zeer geslaagde vergadering hielden.  Nadat het 40-jarig  ambtsjubileum van het hoofd der school M. Peters op 24 Oct waardige wijze was gevierd, werd ons dorp plotseling in diepe rouw gedompeld.
DROEVIG VERSCHEIDEN
26 Oct. zal ieder parochiaan nog lang heugen. Deze dag zou pastoor Brekelmans voor de tweede maal uit Het ziekenhuis ontslagen worden. Dit was te mooi. Toen de pastoor zijn pastorie binnentrad, werd hij plotseling onwel en overleed spoedig daarna.
Op 29 Oct. werd zijn stoffelijk overschot onder grote belangstelling en met grote indrukwekkendheid ten grave gedragen.
Binnen enkele ogenblikken vloog op 3 Nov. het grote nieuws door ons dorp; Pastoor Brok uit Deest was als pastoor te St. Hubert benoemd. De dpl. soldaat Cor Driessen viel op 6 Nov. een mooie huldiging ten deel. Blijde inkomst van Pastoor Brok. Onder grote belangstelling en in schone plechtigheid werd Pastoor Brok op 11 Nov. geïnstalleerd. Door de R.K. Boerenbond en de RKJB werd op 23 Nov. het winterprogramma geopend met een spreekbeurt door Dr. R. Smulders. Op 27 Nov. behaalde Zwart-Geel haar 9de achtereenvolgende overwinning. De feestvergadering van de Boerinnenbond op 10 Dec. was voor de Boerinnen ook een succesvolle dag. Ook werden in de laatste maand een ontwikkelings- en een sociale cursus geopend. De deelname was voor elke cursus zeer groot te noemen.
Uit al deze punten kunnen we zien, dat het verenigingsleven in ons dorp op een zeer hoog, peil staat en het laat zich aanzien, dat het in 1950 nog steeds hoger zal worden opgevoerd.

Reacties zijn gesloten.