• <<< Terug

Opening nieuw pakhuis

De dag van Woensdag was voor onze boeren een dubbele feestdag, vooreerst omdat dit de dag was der plechtige inzegening en in gebruik neming van het nieuwe pakhuis en ten tweede omdat hiermee samenviel de jaarlijksche tentoonstelling van den R.K.J.B.
Al was nu, de tijd om tentoonstelling te houden minder gunstig, toch mogen we zeggen, dat ook deze 5e tentoonstelling een succes geweest is. Velen van uit St- Hubert, maar ook van daarbuiten, kwamen hier om te zien en te leeren.
Na de H. Mis, opgedragen, tot intentie der leden onzer afdeeling van den N.C.B., had plaats de algemeene vergadering van den Boerenbond.
Hierin werd verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar. Uit dit verslag bleek, dat in totaal was verkocht 126 wagons ter waarde van plm. 90.000 gulden.

Zeer zeker een belangrijke omzet voor zulk een betrekkelijk kleine afdeeling. De bestuursleden, de heeren j. Albers, voorzitter, C. Wijnen en L. Derks werden met algemeene stemmen herkozen eveneens de schatter van de Brandassurantie P. v.d. Hark.
Door den secretaris der Brandassurantie werd een nadere toelichting gegeven over het brandbluschapparaat. Velen zullen tot aanschaffing van zulk een Instrument overgaan. Na de vergadering trok men gezamenlijk naar het nieuwe pakhuis, alwaar na een inleidend woord
van den voorzitter de heer J. Albers, het woord werd verleend aan den Zeereerw. Heer Pastoor. Spreker sprak den wensch uit, dat dit nieuwe, ruime, solide gebouw een zegen moge zijn voor St. Hubert, dat dit gebouw moge bijdragen, tot het bewaren der eendracht in de parochie, waarna
Zijneerw. de tentoonstelling opende. Des avonds om 5 uur hield de Weledelgestr. heer Dr. Ir. j.H.F. Deckers, Rijkslandbouwconsulent te s-Bosch eene lezing naar aanleiding der tentoonstelling.
Een zeer groot aantal belangstellenden, zoowel vreemde als inwoners, waren aanwezig. Dr. Deckers gaf op zeer duidelijke en welsprekende wijze vele nuttige wenken, zoowel aan de leden van den R.K.J.B. als aan de landbouwers in het algemeen. Na afloop dezer lezing gaf de heer Balk, ambtenaar van het Kali-Syndicaat, een prachtfilm over de kaliwinning enz.

Ons werd op zeer duidelijke wijze op &#39;t doek getoond, hoe de kali gewonnen wordt, welke bewerkingen de gezuiverde kalizouten verder nog moeten ondergaan monsterneming enz. De komische film, welke als toegift gegeven werd, bracht aller lachspieren in beweging.
Hierna sprak de voorzitter een woord van dank, waarmee deze bijeenkomst gesloten werd. Op de resultaten van de ter tentoonstelling gedemonstreerde proeven komen we nader terug.

12.11.1927

Bron: Echo

Reacties zijn gesloten.