• <<< Terug

Schoon Priesterfeest te St. Hubert

Somber en triest lekte gisteren ook In St. Hubert een gestage regen uit ‘n loodgrijze lucht, maar in het kleine, eenvoudige kerkje, waar Pastoor Brekelmans om 10 uur een solemnele H.-Mis opdroeg ter gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest, was daar niet veel van te merken.

De feestelijke, rode kazuifels van de celebrant en zijn assistenten en de rode togen van de misdienaars, voor het door de muurschilderingen van P. Engels overkoepelde altaar; de aangebrachte bloemenversieringen en ‘n grote, ‘zilveren kroon, van waarboven een viertal witte door ‘n blauwe strik bijeengehouden sluiers afdaalden naar vier hoeken van het kruiskerkje, verleenden aan het geheel een warme, intieme sfeer, die alle gedachten aan het slechte weer op de vlucht dreef en slechts plaats liet voor een oprechte vreugde van allen om dit feest van de beminde Parochieherder.

Dankdienst
Voor de plechtige H. Mis, waarbij de Jubilaris werd geassisteerd door Rector van Overbeek van het Doofstommeninstituut te St. Michielsgestel als diaken en Kapelaan v. d. Pas uit Tilburg als sub-diaken, werden er ‘s morgens om 7 uur en half 8 ook reeds H.H. Missen opgedragen, waaronder algemene H. Communie tot intentie van de feestvierende Pastoor.

Kwart voor 10 werd de feesteling afgehaald Van de Pastorie, waarbij alle verenigingen van het dorp met hun vaandels, de schoolkinderen etc. vertegenwoordigd waren. Onder de tonen van de Fanfare „Ons Genoegen” was de korte weg naar de kerk spoedig afgelegd, nadat eerst voor de Pastorie nog een toespraakje was gehouden door ‘n bruidje en Mijnheer Pastoor een versierde hoed was aangeboden. Voorop gingen enige tientallen bruidjes en enkele misdienaars, daarna volgde de jubilaris met zijn confraters en daarachter familieleden, genodigden en het feestcomité.

Er was geen plaats onbezet in de kerk, toen het Dameszangkoor “Dorpsstemmen” – dat een uitstekende indruk maakte en ‘n koor bleek te zijn, waarop St. Hubert met recht trots kan gaan – voor het begin van de H. Mis ‘t 3-stemmige “Domine Salvum Fac” zong. Ook het Zangkoor bleek voor een klein plaatsje als St. Hubert op uitstekend peil te staan en zong op zeer beschaafde wijze de Misgezangen.
De feestpredicatie werd gehouden door Pastoor van Vlokhoven uit Breugel bij Son, die wees op de grote macht, die God aan zijn priesters heeft geschonken. Een drievoudige macht, want de priester ontvangt de scheppingsmacht van God de Vader, de verlossingsmacht van God de Zoon en de heiligingsmacht van God de Heilige geest. Verder beklemtoonde hij nog eens de opzij van het altaar aangebrachte woorden: „U priester eren wij. U God danken wij”.

Door de stromende regen moest de hierna vastgestelde huldiging worden uitgesteld, doch tijdens de van 1-2 uur gehouden receptie – toen Pluvius even clement was – was het een onafgebroken gaan en komen van ontelbaren, die de jubilerende herder kwamen feliciteren. Naast Deken van Erp van Wanroy en verschillende andere H.H. geestelijken uit de omtrek, merkten wij onder meer op Dr. Arntz uit Mill en Gemeentesecretaris v. Geijn met hun echtgenoten.

Huldiging
Om 6 uur vond de ‘s morgens uitgestelde huldiging voor de Pastorie plaats. Als eerste sprak hierbij de heer van Dommelen, Kerkmeester namens de Parochianen. Hij prees Pastoor Brekelmans als een Vader van de Parochianen en als een Priester. Aan het slot van zijn woorden bracht de jubilaris dank aan jong en oud, vooral voor het volgen van het Triduum en het te Communie gaan ter zijner, intentie.

Verdere feestviering
Daar na het dankwoord van Pastoor Brekelmans de hemel opnieuw haar sluizen openzette – de dag was in ieder geval rijkelijk gezegend van boven, al was het op deze manier dan ook minder prettig -, werd na een pauze in de zaal van de Kind. Verbruggen de feestviering voortgezet.
Allereerst werd door de Fanfare een aantal nummers uitgevoerd. Het programma, werd geopend met een fikse mars, terwijl in de beide volgende nummers werd getoond, dat het gezelschap heel wat in zijn mars heeft.
Na de Fanfare bevestigde het door de heer Jongen opgerichte en thans in de afdeling, uitmuntendheid uitkomende Dameszangkoor “Dorpsstemmen” de reeds ‘s morgens gemaakte uitstekende indruk en demonstreerde hiermede, dat een klein dorp als St. Hubert in sommige dingen toch ook groot kan zijn.
De Reidansclub van de Boerinnenbond wilde bij haar broeders en zusters in de kunst niet achter blijven en voerden een aantal van die frisse, aantrekkelijke dansen uit, waarbij uit de stille aandacht van het publiek wel bleek, hoe ook dit in de smaak viel.
Namens alle verenigingen van St. Hubert – een dikke 20 – sprak vervolgens de heer Derks, de welbespraakte Voorzitter van de Boerenbond. Hij memoreerde hoe men in Brabant veel te danken heeft aan de priesters.

Bron: Onbekend

26.05.1948

Reacties zijn gesloten.