• <<< Terug

Oude plaatjes uit Sint Hubert

Ons eerste fotoboek van Sint Hubert was een succes. Hier zijn we blij mee, maar ook dankbaar dat zoveel mensen foto’s beschikbaar hebben gesteld. Zonder al die foto’s hadden we dit boek niet kunnen maken. Houdt het werk van Heemschut Sint Huybert hiermee op? Zeer zeker niet. We zijn bezig…

Verder lezen…

Oude plaatjes uit Sint Hubert

Zondag 24 november was de presentatie van het eerste fotoboek van Sint Hubert. Veel Sint Hubertenaren, maar ook velen van buiten Sint Hubert waren aanwezig om dit boek te ontvangen. Voorzitter Martien Strijbosch heette iedereen van harte welkom, speciaal de genodigden. Hij zei trots te zijn dit mooie boek te…

Verder lezen…

Oud-Sinthubertenaar Jan Selten overleden

Johannes Bernardus (Jan) Selten werd geboren in Sint Hubert op 22 januari 1915. Zijn vader was Willem Selten en zijn moeder Bertha Linders. Jan had een jongere broer, kapper Koos Selten, en een jongere zus Anna die op bijna 3-jarige leeftijd overleed aan difterie. Toen hij de lagere school had…

Verder lezen…

Schoon Priesterfeest te St. Hubert

Somber en triest lekte gisteren ook In St. Hubert een gestage regen uit ‘n loodgrijze lucht, maar in het kleine, eenvoudige kerkje, waar Pastoor Brekelmans om 10 uur een solemnele H.-Mis opdroeg ter gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest, was daar niet veel van te merken. De feestelijke, rode kazuifels van…

Verder lezen…

Benoeming pastoor Brok

Reeds eerder meldden wij het nieuws van de benoeming van pastoor Brok te St. Hubert. Verdere gegevens ontbraken toen. Nader vernemen wij, dat Pastoor Brok, tot dusverre pastoor te Deest, geboren werd te Drunen op 30 Jan. 1894. Na zijn studies voltooid te hebben werd hij 14 Juni 1919 priester…

Verder lezen…

Priester

                  Persoon: Pater Theodorus  Vloet Geboren: te St.Hubert 19 januari 1894 Overl: te Valkenburg- Houthem 23 februari 1988 Priester gewijd op 2 juni 1928 Bijna 50 jaar priester in Mozambique   Hartelijke ontvangst Pater Vloet in St Hubert „Geef ons “meer priesters”,…

Verder lezen…

H. Cecilla

St. Hubert, 14 Nov. Woensdag en Donderdag vierde bet zangkoor, als alle jaren het feest van de H. Cecilla. Dit jaar echter werd het meer feestelijk gevierd. De heer P. Willems, oud hoofd der School en organist, vierde hier voor de zestigste maal dit feest mee, zeker eene zeldzame gebeurtenis,…

Verder lezen…

Broeksteenenhuisje

St. Hubert, Toeristen en oudheidkundigen laten tegenwoordig weinig onbezocht, alleen het zoogenaamde “Broeksteenenhuisje” te St. Hubert schijnt vergeten te worden. Dit rondvormig in ijzererts opgetrokken gebouwtje staat op ongeveer 10 minuten afstand van den weg naar Haps en schijnt eeuwen oud te zijn,waarvoor het vroeger bestemd is geweest, daar zullen…

Verder lezen…

Eierbond

ST. HUBERT. Donderdag 23 Jan. werd in de zaal van den heer J. v. d. Steijn de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van den Eierbond. Nadat de voorzitter de vergadering met den christelijken groet heeft geopend leest de secretaris de notulen voor der vorige algemeene vergadering, welke worden goedgekeurd. Hierna wordt…

Verder lezen…

Kabouterspel, Missie-uitvoering

De Missie-uitvoering, welke Zondagmiddag en Zondagavond gegeven werd door de schoolkinderen onder leiding van den heer J. Jongen, met medewerking van de fanfare „Ons Genoegen” mag schitterend geslaagd heeten. Beide keeren was de zaal stampvol. Het achttal zangnummers dat uitgevoerd werd, was tot in de puntjes verzorgd. Doch ook de…

Verder lezen…

Pastoor Brekelmans

                  Persoon: Pastoor Brekelmans Geboren:te Oirschot 11 april 1897 Overl: te St. Hubert 26 oktober 1949 Priestergewijd op 26 mei 1923 . Kapelaan in Mierlo-hout , Uden , Tilburg Pastoor vanaf 1934 in St. Hubert   Pastoor W. Brekelmans, bij zijn terugkeer…

Verder lezen…

St.Hubert, uitvaart pastoor Baselmans.

Donderdagmorgen om 10 uur had de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van onze geliefde pastoor Baselmans, die zondagavond zacht en kalm in den Heer is ontslapen. Een lange lijkstoet bestaande uit een 20-tal heren geestelijken familieleden en enige notabelen uit de gemeente volgden de lijkbaar naar de kerk. De hoogeerw.heer…

Verder lezen…

Bijzondere inwoner

Persoon: Pastoor Janus  Jacobs Geboren: te Middelbeers 21 december Overl: te St. Hubert 23 januari 1942 Priester gewijd op 8 juni 1895. Assistent te Maren. Kapelaan in Balgoy, Keent, Bladel. Pastoor vanaf 1914 in St. Hubert     Pastoor Jacobs overleden Heden Vrijdagmorgen is te St.Hubert in den ouderdom van…

Verder lezen…

Bewaarschool

            Nu veel kinderen ongeveer 7 jaar moeten zijn, alvorens ze de lagere school kunnen bezoeken, hebben de ouders het initiatief genomen tot oprichting van een bewaarschool, temeer nog, nu een lokaal der bestaande school met ingang van 1 april vrijkomt. We hopen maar dat…

Verder lezen…

Verbouwing Kerk

Vorige week Vrijdagmorgen werd onze verbouwde parochiekerk weer in gebruik genomen. Om 8 uur had de plechtige inzegening plaats door onzen Zeereerw. heer Pastoor, waarna om half negen het eerste H. Misoffer werd opgedragen. Nu de kerk voltooid is, blijkt, dat we hebben gekregen een Godshuis, dat een ieder bevallen…

Verder lezen…

Priester

Persoon: Pastoor Theo Brock Geboren: te Drunen 30 januari 1894 Overl: te Den Bosch 18 april 1967 Priester gewijd op 14 juni 1919. Kapelaan in Bergrijk, Millingen aan de Rijn,Ewijk,Miil , Moergestel. Rector in Budel en Pastoor in Deest en vanaf 1949 in St. Hubert. Oud-pastoor Th. Brok van Sint-Hubert…

Verder lezen…

Bijzondere inwoners

Persoon: Pastoor Theo v.d.Linden Geboren: te Kaatsheuvel 14 februari 1909 Overl: te St Hubert 17 januari 1993 Priester gewijd op 15 juni 1935. Kapelaan in Nistelrode, Eersel, Eindhoven. Pastoor vanaf 1959 te St. Hubert.

Verder lezen…

Opening nieuw pakhuis

De dag van Woensdag was voor onze boeren een dubbele feestdag, vooreerst omdat dit de dag was der plechtige inzegening en in gebruik neming van het nieuwe pakhuis en ten tweede omdat hiermee samenviel de jaarlijksche tentoonstelling van den R.K.J.B. Al was nu, de tijd om tentoonstelling te houden minder…

Verder lezen…

Tiende lustrum KPJ St. Hubert

ST. HUBERT — De KPJ van St. Hubert vierde zaterdag op uitbundige wijze haar vijftigjarig bestaan, ‘s Middags begon men de feestelijkheden met een eucharistieviering die geheel in het teken van de KPJ stond en ook door de leden werd verzorgd. De veertig leden tellende afdeling zette de middag voort…

Verder lezen…