• <<< Terug

Gemeente Sint Hubert

Mill 8 gld, Wanrooi 9 gld,. St. Hubert 5 gld.
22 gld.
De inning van alle soorten belastingen werd jaarlijks verpacht. De pachter had de verplichting te zorgen voor de “zetting” van de verpondingen. Hij, de “schatbeurder”, vervaardigde de cedulen en kohieren.
Naast de verschillende verpondingen werden geheven gemaal en overgemaal als retributien;
verschillende accijnzen als grote en kleine speciën (de grote-werden geheven op wijn en bier; de kleine-op broodkoren e.d.); tienden in later jaren, afkomstig van het Huis van Nassou. Wanneer -vooral verderop in de tijd- speciale heffingen noodzakelijk werden, vanwege buitengewone omstandigheden, dan werd het begrote tekort omgeslagen over de ingezetenen naar grondslag van de verpondingen. De schatbeurders van Mill en St. Hubert legden ook lijsten aan van niet-aangeslagenen in de verpondingen. In het archief van Mill berusten lijsten van contribuabelen van de gemeente voor de gewapende dienst (1796 e.v.).
Vóór 1795 kwam het leeuwendeel van de belastinggelden van de dorpen van het land van Cuyk ten goede aan de Generalitelt en het Huis Nassou (speciaal tiendgelden). Na 1795 werd dit spoedig anders en verkregen de dorpen meer inkomsten. Tevoren droegen de dorpen zware financiële lasten op menigerlei gebied. Bijvoorbeeld behoefden zij afschriften van de besluiten van de landdagen en van andere colleges, die slechts gegeven
konden worden door de secretarie van de landschrijver te Grave; daarvoor werden dan zeer hoge
leges van de dorpen gevorderd. Rekeningen en besluiten van de schepencolleges moesten te Grave
worden geviseerd; hoge jura waren het gevolg. Voor eigen gebruik behoefden de
dorpssecretarissen vellen papier, die slechts te Grave tegen nogmaals extra-jura te verkrijgen waren. Voorboelden zijn in de archieven van Mill en St. Hubert aanwezig, dat de landssecretarie te Grave voor één afschrift van 3 bladzijden folio f. 28,- en f. 30,- van de dorpsbesturen vorderde. Ook de verplichte wolvenjachten in de Peel joegen de dorpen op hoge kosten. In 1720 werd aan de Jager, die een jonge wolf ving f. 3,- betaald; voor een volwassen wolf ontving hij f. 6,-. Het heette, dat de kosten van politie- en jachtdiensten -door het dorp voorgeschoten- na approbatie van de rekening in de landsvergadering door de heerlijkheids-kas zouden worden gerestitueerd. Er zijn stukken in het archief aanwezig, waarin de ambtman restitutie weigert. Bovondien moest het dorp
voor het afhoren van de rekening wederom rechten betalen. (jura revisionis) Door de oorlogsgebeurtenissen in de jaren 1794 e.v. werd het noodzakelijk leningen te sluiten. Na volmacht van de gezamenlijke geërfden werden door de regenten van Mill, zowel als van St.Hubert een zeer groot aantal obligaties uitgegeven. Vele van deze oudere obligaties, alsmede de akten van volmacht zijn in het archief aanwezig (Mill Vill, St. Hubert VII).

Hier moge de inhoud volgen van het oudste kohier, dat tot ons gekomen is, vermeldende de boerderij onder Mill en hun eigenaren omstreeks 1740: “Memoriaal vant Hoovt Gelt Tot Mill 1742.

2 stuk in verband met een schouw over wegen en waterovergangen; regeling van het onderhoud van een brug over de Roybeeck onder St.Hubert
1713
3 Copie van een schepenakte voor de dingbank van Mill verleden, betreffende een gemeenschappelijke regeling tussen de inwoners van Mill en St. Hubert, aangaande een nieuwe kerkschuur voor de uitoefening van de Roomsch-Katholieken Godsdienst, 14-03-1745
4.A Verlofvan de Raad van State voor katholieke inwoners van St. Hubert om hun godsdienst onder leiding van
een pastoor en/of kapelaan in een schuurkerk te mogen uitoefenen, 1735
4Inventarissen:
Inventaris van de stukken uit het dorpsarchief, die de burgemeesters van St. Hubert tot zich genomen hebben op 25 januari (1795); inventaris van de stukken, aan het dorp St. Hubert toegewezen, ingevolge resolutie van de Landdag te Cuyk van 27 october 1795, afkomstig uit het archief van de voormalige landschrijver van het Land van Cuyk, Adriaan Jan Jacob Prinsen, 1795
5 Request van Anth. van der Gronden, advocaat, namens Thomas Dircks en Dirck Theunissen, schepenen van St. Hubert, om te mogen verkopen een stuk gemeentegrond “in de Heyde” te St.Hubert, gericht aan Adriaan Grave van Lijnden, ambtman van de stad Grave, enz. In margine is het antwoord van de ambtman gesteld, getekend door G.Torsinck als substituut ambtman en rentmeester van de Prinselijke domeinen, 31-08-1736
7 Publicatie van L.J. Brouwer, substituut ambtman van Grave, d.d. 14 februari 1774: namens de ambtman, M.C. Pasques de Chavonnes, wordt de “Rigterbodens, Schutters en Rode Roedens” bevolen scherp toe te zien op houtdiefstallen en -vernielingen. De daders mogen – bij verweer- worden gedood. Tevens moet verscherpt worden opgetreden tegen dieven, aangezien het aantal huisbraken in 1773 sterk is toegenomen. Ook heling is voorgekomen, voornamelijk door Joden gepleegd. Verschillende maatregelen worden bevolen, 1774
8 De ambtman van het land van Cuyk, LJ. Brouwer, publiceert een verbod turf en grond te vervoeren uit het Land
van Cuyk tot buiten het territoir van de Staten (in verband met de bepalingen van het Peelreglement, d d. 21
augustus 1762). Publicatie 5 Maart 1789, 1788-1789
9 Rekeningen, bevelschriften tot betaling en lijsten van betalingen van de schatbeurder voor hool- en strolevering door Antoon Peters aan de Staatse troepen in 1793 en 1794 voor diensten van hem en anderen voor de Pruisische en Fransche troepen te Escharen en in de heerlijkheid Boxmeer in 1793; voor karre- en pioniersdiensten voor de Franse Armee in 1794, 95 en ’99, 1793-1799
10 Bezwaarschrift van Huybert Arts tegen de volgens hem te geringe betalingen voor karrediensten, vanwege de
municipaliteit van St. Hubert hem gedaan, bij de vergadering van Representanten van het Volk van Bataafsch
Brabant ingediend; 21 februari 1797, 1797
11 Stukken betreffende de uitgifte van recepissen op de assignaten van de Franse Republiek (opgekocht door
het Bataafse Gemenebest) tot vergoeding van geleden oorlogsschade:
geleidebrief (formulier) bij de toezending van de recepissen 1798; lijst van namen op ongez. folia 1798; kwitantien
id. 1798; schepenakte id. 1799)
1798-1799
12 Mededeling van mr. J.W. van Hanswijk, ontvanger van ‘s Lands gemene middelen te Grave, aan Cornelis van Dijk, pachter van de vier grote specién te St. Hubert over 1794, dat volgens de plakkaten de achterstallige lasten ten kantore te Grave dienen te worden aangezuiverd den Bosch, 17 januari 1797, 1797
13 Voldoening aan de oproep van do commissarissen tot onderzoek naar de richtige opbrengst van de heffing van de 8% in de zesde ring van het Departement van de Dommel te Oss, d.d. 11 Mei 1799, tot het doen van een
opgave van bedeelde armen en quittering van de heffing van de 8%,
1799
14 Copie van een brief van de municipaliteit van St. Hubert aan de Agent voor Nationale Opvoeding van de Bataafsche Republiek, als antwoord op de missive van het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Bataafsch-Brabant, betrekking hebbende op de door meester Lambert Selten bestuurde Nederduits- gereformeerde school te St. Hubert, in verband met de bezoldiging van predikanten en schoolmeesters van de voormalig heersende kerk: 16 April 1799, 1799
15 Reglement voor de “Ambtman over het Land van Cuyk, die teffens de Post van Scholtus zou waamemen”, opgesteld ingevolge de resolutie van de landsvergadering te Cuyk van 27 october 1795; reglement van 12 februari 1796, 1796
16 Stukken betreffende de in de grondvergadering te St. Hubert verkozen leden van het Departementaal Bestuur van de Dommel (1798), alsmede een naamlijst van personen, die in het stemregister stonden ingeschreven: verkozen werden J. Linsen de Jonge en J. van Dommelen. Verder hierbij stukken aangaande de verkiezing van P. Verhoysen als lid van het Vertegenwoordigend Lichaam en van H.J. Gieben als zijn plaatsvervanger, stemlijst en contralijst. 27 Mei 1800, 1798-1800
17 Lijst van veeeigenaren, opgemaakt in verband met de oprichting van een fonds tegen besmettelijke
veeziekten, 28 Maart 1800, 1800
18 Condities en akten betreffende de verkoop ven roerende en onroerende gemeentegoederen in de jaren 1796-
1803, 1796-1803
19 Begroting van de kosten, vallende op de verbouwing en de vernieuwing van het schoolgebouw te St. Hubert, behorende oorspronkelijk bij de gemeenterekening van Mill en St. Hubert over 1811. (Zie nieuw archief), 1811
20 Gedrukte publicaties etc.
-plakaat en ordonnantie op het klein-zegel, 1695, -publicatie van de Staten-Generaal (SG) van 4 mei 1726, betref, rentebrieven en obligaties van de staat-plakaat van id. d.d. 3 december 1728, betref. handelsmaatregelen in Zweden en tegenmaatregelen hier te lande, -extract uit het register van resolutien van de SG, dd. 6 febr. 1732, betref, voorkoming van brand,
-waarschuwing van de SG d.d. 14 maart 1735, betref. belastingzaken,
-publicatie van id, d.d. 7 juni 1748, betref, de vrede van Aken.
-id. d.d. 15 september 1752, iv.m. muntspecien buiten de Republiek geslagen,
-plakaat id. d.d. 21 oktober 1756, betref. belastingmaatregelen in de Generaliteitslanden,
-publicatie van de Raad van State (RVS) van 6 juli 1756, ivm id
-plakaat van de SG. d.d. 27 Maart 1759 betref. bootsvolk,
-renovatieplacaat van id, 27 maart 1759, betref. id,
-publicatie van de RvS, d.d. 20 februari 1761, betref. belastingen. -extract uit de resolutien van de RVS van 3 oktober 1792, iv.m. de korting op de quota in het Land van Cuijk wanneer rampen mochten plaats hebben; gedrukt, doch getekend door CJ. van Lichtenberg en J.H. Mollerus:
folio,
-Reglement en generale Ordres, naar welke de respectieve Magistraten, Gasthuismeesters, of Opzichters van
andere dergelijke gestichten, mitsgaders de Diakenen en verdere Ambezorgers in het District van de Generaliteit
zich voortaan zullen hebben te reguleren, to.v. het onderhoud en de allimentatie van arme en behoeftige
Personen d.d. 19 oktober 1792 7 blz. fol. (druk)
-Manifest van de SG van de Ver. Nederlanden en de proclamatie van de generaal Dumoulez aan de Bataven
d.d. 20 Februari 1793, -publicatie van de Representanten en het volk van Bataafsch-Brabant van 5 augustus 1797, iv.m. een oproep niet in de grondvergaderingen te verschijnen, -formulieren v. waarschuwing v. 1799 om belastingschulden aan de staat ten kantore v. gem besturen te voldoen.
3 ex, 1695-1799
22 Dorpsrekeningen van St. Hubert, 1721-1810
D. Borgtochten
Toon details van deze beschrijving
6 Waarschuwing van L.J. Brouwer, substituut ambtman van Grave, d.d. 18 maart 1771, aan de besturen van de lage banken in het Land van Cuyk, zich te houden aan de resolutie van de Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden van 12 februari 1734, inhoudende voorschrift om door middel van borgbochten e.d. zoveel mogelijk te voorkomen, dat het land gevuld wordt met armen, die ten laste van de openbare kassen zouden komen, 1771
23 Borg- en ontlastbrieven ten name van verschillende personen, afgegeven merendeels door schepencolleges van dorpen en heerlijkheden in Gelderland, Generaliteitslanden, Spaans-Gelderland en Pruisen, 1718-1809
E. Belastingen
Toon details van deze beschrijving
1 Brief van den ontvanger van ‘Lands gemeene middelen te Grave aan den Raad van State te ‘s-Gravenhage, in verband met de belastingbetaling te Mill en St. Hubert; met aanteekeningen van den griffier van genoemden raad en van de Commissie van Gedeputeerden in de Landen van de Maze, 06-12-1668
24 Twee registers betreffende de verpondingen te St. Hubert;
a. verpondingen van 1750 en 1757 b. nieuwe zetting van 1781
1750-1781
28 Resolutie van de schepenen van St. Hubert, betreffende het afhoren van gemeenterekeningen, met bijlagen, 10 januari 1758, 1758
29 De raden en rekenmeesters van de domeinen van de Prins van Oranje verlenen octrooi aan het dorp St. Hubert om bij provisie te mogen verkopen en “ten Erfflijken Grond cins” uit te geven 60 mergens gemeente broekgrond onder velerlei condities in de octrooibrief genoemd; 23 september 1777, getekend door O. de Verdun en A. Ardesch, met een opgedrukt zegel van de Prins, vertonende zijn wapen, 1777
30 Stukken betreffende de verpachting van belastingen, omgeslagen in het dorp tot betaling van de quota in de verpondingen, interesten van kapitalen en verdere buitengewone lasten; condities van aanbesteedster en pachter met bijbehorende stukken, 1748-1805
X31 Volmacht voor de municipaliteit van St. Hubert om gelden op te nemen op schuldbekentenissen tot een onbeperkt bedrag ter vergoeding van schaden door de oorlog in het dorp geleden; de volmacht is gegeven door de gezamenlijke geërfden en ingezetenen op 4 april 1796, met 35 handtekeningen en handmerken, 1796
x32 Afschrift van een schuldbekentenis door A. van Coolwijk, pastoor, Johannes Kempen en Peter Poos, kerkmeesters van het Roomsch-Katholiek kerkgenootschap te Gassel, afgelegd voor het schapengericht te Gassel dat het voornoemde kerkgenootschap aan Peter Poos en Maria Willems, echtelieden, schuldig is een bedrag van 1400 Caroliguldens, á 20 stuivers Hollands geld. Als schout en schepenen te Gassel fungeerden: R. Papegaay, J. Meulepas en J. Peeters; 28 januari 1809, 1809
X40 Staat van bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven van het dorp Sint Hubert over het jaar 1809, 1809
G. Obligaties en schulden Toon details van deze beschrijving
933 Obligaties ten laste van het dorp St. Hubert en lijsten van schulden, 1795-1809
X 35 Lijst van opgenomen kapitalen ten laste van het dorp St. Hubert over 1690-1722, 1722

Reacties zijn gesloten.